Bærekraft

Bærekraft i Brainify

En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. FN har utarbeidet 17 mål for bærekraft som blant annet omfatter utryddelse av fattigdom, god helse og å stoppe klimaendringene.

Under kan du se hvordan vi i Brainify i både Norge og Bangladesh jobber for å være og forbli bærekraftige selskaper, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål.

Mål 1: Utrydde fattigdom

Våre ansatte i Norge og Bangladesh ligger alle over gjennomsnittslønnen i landet de bor i. I Norge ca 30% over snittlønnen og i Bangladesh ca 500% over snittlønnen. Lønningene i Bangladesh betyr også at de ansatte i landet bidrar med økte skatteinntekter for landet, økt forbruk i samfunnet og dermed mindre fattigdom.

I tillegg til lønnen har vi i både Norge og Bangladesh forsikringsordninger som gjelder for hele familien til den ansatte.

Brainify gir også pengegaver til lokale bistandsprosjekter i Bangladesh, fremfor å gi vinflasker eller konfekt i julegave til norske kunder. De lokale bistandsprosjektene kan for eksempel være symaskiner til fattige kvinner som dermed kan leve av å reparere brukte klær for andre i landsbyen.

Mål 2: Utrydde sult

9,7 % av befolkningen i Bangladesh er underernært (2019). Brainify gir pengegaver til lokale bistandsprosjekter i Bangladesh, fremfor å gi vinflasker eller konfekt i julegave til norske kunder.

Mål 3: God helse og livskvalitet

Brainify sørger tilrettelegger via arbeidskontrakter for sykedager ved egen og barns sykdom. Vi oppfordrer også alle våre ansatte til å følge vaksineprogram og gir de ansatte i både Norge og Bangladesh fri til å ta for eksempel covid-vaksiner.

Alle våre ansatte i Norge har gruppelivsforsikring og i noen tilfeller behandlingsforsikring. I Bangladesh har alle ansatte helse- og livsforsikring.

Mål 4: God utdanning

I Norge har Brainify i flere tilfeller hatt studenter på arbeidserfaring i bedriften. Vi har også ved tilfeller ansatt personer via attføringsprogrammet til NAV.

Det finnes ikke oppdaterte tall på hvor mange barneskolebarn i Bangladesh som går på skolen. Men tilgjengelige tall, fra 2010, viste at 90% av alle barn i skolealder var innrullert på en skole. I dag er sannsynligvis tallene enda bedre.

Brainify har likevel tidligere gitt pengegaver til bygging av skoler i Bangladesh, fremfor å gi vinflasker eller konfekt i julegave til norske kunder.

Brainify Bangladesh vil i årene fremover forsøke å finne gode ordninger for trainee- og arbeidserfaringsordninger for studenter på bengalske universiteter.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

I Brainify ansetter vi personer på bakgrunn av faglig kompetanse og personlig egnethet, og tar ikke hensyn til kjønn.

Styret i Norge er satt sammen med 66% kvinner (2) og 33% menn (1).
Styret i Bangladesh er satt sammen med 20% kvinner (1) og 80% menn (4).
Ledergruppen i Norge består av 50/50 mann/kvinne (2).
Ledergruppen i Bangladesh består per i dag av 100% menn (4).

Vi oppfordrer våre ansatte av alle kjønn til å ta full foreldrepermisjon.

Vi har en tydelighet i selskapet på at enhver kjønnsindentitet og legning er velkommen i Brainify. Dette markerer vi også ved å feire Pride hvert år, ved å publisere innhold om dette i sosiale medier samt endre farger på våre nettsider og sosiale medieprofiler.

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Vår Office Manager i Dhaka har i sin arbeidskontrakt et ansvar om å sørge for å forhindre negative miljøkonsekvenser og utslipp som skader grunnvannet, samt sørge for at underleverandører på lik linje minimerer dette. Dette gjelder for eksempel utleier av kontorlokaler, leverandør av datautstyr, leverandør av kontormøbler, leverandør av AC/luftrensere osv.

Mål 7: Ren energi til alle

Vi eier ikke våre egne kontorlokaler, men oppfordrer utleier til å velge grønne strømalternativer. Vi sørger også for at det brukes minst mulig strøm de dagene som få eller ingen sitter på kontorene, for eksempel ved å skru av lys og ventilasjon i helgene.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraft handler om å bidra til at innbyggere i hvert land selv skaper sine verdier og bygger bærekraftige selskaper. Dette er grunnen til at Brainify Bangladesh eies av bengaler og Brainify AS eies av nordmenn. Målet med samarbeidet Norge/Bangladesh handler om å skape Bangladesh' beste IT-arbeidsplass, men samtidig om å bidra til å øke landets bruttonasjonalprodukt.

Som nevnt i punkt 1 ligger lønningene til ansatte i Norge og Bangladesh over gjennomsnittslønnen i landet de bor i. I Norge ca 30% over snittlønnen og i Bangladesh ca 500% over snittlønnen. Lønningene i Bangladesh betyr også at de ansatte i landet bidrar med økte skatteinntekter for landet. Vi har transparente og fastsatte lønningstrappetrinn som er enkle å forstå for alle ansatte.

Vår ledelse i Bangladesh har et ansvar for å betale minst standardpris for alle tjenester vi kjøper, fra for eksempel transport-, renholds- og vaktpersonalet.

Vår Office Manager i Dhaka har i sin arbeidskontrakt et ansvar om å sørge for å forhindre barnearbeid / slaveri / menneskehandel fra våre underleverandører.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi deltar på samlinger for nordiske bedrifter i Bangladesh, arrangert av Den norske Ambassaden i Dhaka. I disse samlingene forsøker vi bidra til og samarbeide om løsninger som vil fremme ytterligere forbedring av infrastruktur i landet.

I disse samtalene ønsker vi også fremme og inspirere til inkluderende og bærekraftig næringsutvikling i landet.

Mål 10: Mindre ulikhet

Brainify jobber for å senke ulikhetene i alle former, på tvers av land og kulturer. I praksis betyr det en rettferdig fordeling av verdiene som skapes, både mellom ledere og arbeidere, mellom bengaler og nordmenn, og mellom norsk og bengalsk selskap.

Vi har som nevnt i punkt 5 en tydelighet i selskapet på at enhver kjønnsindentitet og legning er velkommen i Brainify. Dette markerer vi også ved å feire Pride hvert år, ved å publisere innhold om dette i sosiale medier samt endre farger på våre nettsider og sosiale medieprofiler.

I Brainify sine kontorlokaler sitter alle ansatte, uansett stilling, arbeidserfaring eller lønnsnivå i ett stort åpent landskap – i motsetning til å ha egne kontorer for direktøren, presidenten og "the executive director", som er vanlig i Bangladesh.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Brainify Bangladesh valgte å legge kontorene sine til området Mirpur DOHS, mye fordi dette ligger langs den nye metro-railway-linjen som står klar høsten 2022.

I Norge har vi også kontorer i Oslo og på Bjørkelangen, for å kunne gi våre ansatte kortere reisevei fra hjem til jobb.

Alle våre kontorer er også tilpasset bevegelseshemmede.

Vi anbefaler alle våre utleiere og underleverandører å benytte seg av lokale leverandører og produsenter.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Som en del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Brainify pålagt å kildesortere avfall, samt føre klimaregnskap for innkjøp og forbruk.

I Brainify produserer vi i liten grad giveaways og mercs. I de få tilfellene der vi gjør det er det viktig for oss å velge:

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Brainify er sertifisert Miljøfyrtårn i Norge. Vi overfører også retningslinjene som dette innebærer til våre kolleger i Bangladesh.
I Norge betyr dette å sørge for å i størst mulig grad bruke underleverandører som også er miljøsertifisert, samt å oppfordre våre samarbeidspartnere og underleverandører til å bli Miljøfyrtårn.

Med Brainify-ansatte i både Norge og Bangladesh har vi åpenbart behov for å pleie kontakten med våre kolleger i utlandet. Vi strekker oss derimot langt for å unngå flere flyreiser enn nødvendig, samt at vi prioriterer flyselskaper som dokumenterer bruk av mest mulig eco-vennlig flåte.

For å unngå flere nasjonale og internasjonale reiser enn nødvendig, gjennomfører vi så mange møter som mulig digitalt.

I både Oslo og Dhaka oppfordrer vi våre ansatte til å reise kollektivt, ta en Voi, sykle eller gå.

I kontorlokalene våre i Oslo, Bjørkelangen og Dhaka oppfordrer vi gårdeierne våre til å velge klimavennlige løsninger på for eksempel aircondition, luftrensere, aggrigater osv.

Da vi jobber med digitale løsninger har vi også ansvar for et lavest mulig CO2-avtrykk fra våre skyløsninger. Vi bruker derfor leverandører med en løsning for lavest mulig "carbon footprint".

Vår Office Manager i Dhaka har i sin arbeidskontrakt et ansvar om å sørge for å forhindre negative miljøkonsekvenser og sørge for at underleverandører på lik linje minimerer dette. Dette gjelder for eksempel utleier av kontorlokaler, leverandør av datautstyr, leverandør av kontormøbler, leverandør av AC/luftrensere, leverandør av kontorlunsj / te / kaffe, samt transportløsninger for ansatte og kunder.

Mål 14: Livet i havet

I Brainify produserer vi som nevnt i punkt 12 sjeldent giveaways, som for eksempel ballonger eller penner. Der vi i få tilfeller bestiller for eksempel vannflasker til våre ansatte forsøker vi å redusere plastutslipp i havet ved å velge glassflasker fremfor plastikk.

Vi velger også å ikke legge julebord eller firmaturer til cruiseship eller motoriserte elvebåter.

Mål 15: Livet på land

Vi har et ansvar for å sørge for at våre underleverandører av kontorutstyr, ventilasjonsanlegg, aggregater o.l. ikke velger løsninger som skader livet på jorda vår. Det kan for eksempel være at vi sørger for at kontorpulter og bordene på møterommene våre ikke er produsert med trearter fra regnskogen.

Vi sørger også for at firmagaver, giveaways og merch vi mot formodning (se pkt 12) skulle finne på å bestille, ikke er testet på dyr, eller inneholder pels.

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Brainify har en inkluderende og flat struktur i både Bangladesh og Norge, der alle ansatte har rett til å bli hørt og til å påvirke beslutninger i selskapene.

Vi har ingen sjefer, men ledere. Lederne i Norge og Bangladesh sitter i samme åpne kontorlandskap som ikke-lederne. Det vil si en open-door-policy; helt uten dør.

Brainify har en non-corruption-policy som alle ansatte opplyses om ved ansettelse. Siden problemene med korrupsjon er betydelig i Bangladesh, har vi rutiner for jevnlig å gå gjennom dokumentasjon fra Brainify Bangladesh, som bekrefter at det ikke foregår i noen deler av selskapene.

Ledelsen i Brainify Bangladesh har også klare instrukser på å ikke betale direkte eller indirekte bestikkelser, selv om dette fører til lenger behandlingstid i for eksempel med offentlige myndigheter. Vi har også dialog med Den norske Ambassaden i Dhaka dersom vi i noen tilfeller kommer opp i situasjoner hvor offentlige ansatte direkte eller indirekte ber om bestikkelser.

Brainify er en del av Media Bergen, der vi er pålagt å dokumentere etterlevelse av åpenhetsloven. Ta kontakt med oss derom du ønsker å få tilsendt dokumentasjon som bekrefter at vi følger åpenhetsloven.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Målet 17 i FNs bærekraftsmål er vårt favorittmål: For dette er store deler av grunnen til at vi finnes. Brainify er en del av det som skal til for å skape globale partnerskap for bærekraftig utvikling på tvers av landegrenser og kulturer.

Bærekraft handler om å bidra til at innbyggere i hvert land selv skaper sine verdier og bygger bærekraftige selskaper. Dette er grunnen til at Brainify Bangladesh eies av bengaler og Brainify AS eies av nordmenn. Målet med samarbeidet Norge/Bangladesh handler om å skape Bangladesh' beste IT-arbeidsplass, men samtidig om å bidra til å øke landets bruttonasjonalprodukt.

Det er også et viktig prinsipp for Brainify at rettferdige andeler av verdiene som skapes blir igjen i hvert enkelt land. Brainify Bangladesh sitter igjen med en betydelig større andel av verdiene som skapes enn det vi ser når vi sammenligner med andre vestlige/bangladeshiske samarbeidsformer innen både IT, telefoni, klesindustri, etc.

Vi tror også det vil gjøre noe med oss/dem-tankegangen at man vil oppleve at den mest verdifulle IT-kunnskapen i en norsk bedrift i flere tilfeller kan ligge hos kollegaen som er lokalisert i (det man tidligere kalte) et utviklingsland.

Vi kontakter deg om ditt eksterne utviklingsteam!

Takk skal du ha! Vi snakkes!
Oops! Something went wrong while submitting the form